MR info

De Medezeggenschapsraad

Inspraak op het beleid
De MR is het orgaan waarmee inspraak van ouders en personeel op het beleid van de school is geregeld. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidszaken. De schooldirectie is verplicht om bij bepaalde aangelegenheden, zoals vakantieroosters en wijziging van het beleid, advies of instemming te vragen aan de MR.

Samenstelling MR
De MR van Kindcentrum De Bron bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Het aantal is afhankelijk van de grootte van een school. Het team van De Bron vindt het belangrijk dat er een enthousiaste achterban is; ouders die intensief betrokken zijn bij de school. Dat kenmerkt ook de Medezeggenschapsraad. De MR vergadert zes keer per jaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Kindcentrum De Bron is één van de acht scholen van Stichting TrEfonderwijs. De Stichting wordt geleid door een bestuur. Voor inspraak bij zaken op bestuurlijk niveau bestaat er een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) met vertegenwoordigers van iedere school. Namens De Bron zit Jacco van der Weel in de GMR.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
Juf Maaike Keep
m.keep@trefonderwijs.nl

Juf Jolande Groen
j.groen@trefonderwijs.nl

Oudergeleding:
Roselique Liezen
r.liezen@trefonderwijs.nl

Lydia de Vin
l.devin@trefonderwijs.nl